23apr
Focus

Aanwezigheidsregistratie – Sancties effectief van toepassing vanaf 1 oktober

Sinds 1 april 2014 moeten alle personen die op de arbeidsplaats werken in onroerende staat verrichten, hun aanwezigheid registreren. Vanaf 1 oktober 2014 wordt de niet-naleving van deze registratieplicht effectief gesanctioneerd.

Verplichting

De aanwezigheidsregistratie betreft werken in onroerende staat van 800.000 euro of meer (excl. BTW). Deze verplichting geldt zowel voor de hoofd- als de onderaannemer(s) en voor hun werknemers, en moet dagelijks voor de aanvang van de prestaties gebeuren.

Het niet-uitvoeren van de verplichte aanwezigheidsregistratie is strafbaar. Om iedereen de kans te geven om aan het nieuwe systeem te wennen, werd evenwel een overgangsfase van 6 maanden voorzien waarin enkel begeleidend werd opgetreden. Deze overgangsfase loopt af op 30 september 2014. Vanaf 1 oktober 2014 zal er dus effectief gesanctioneerd worden wanneer de aanwezigheidsregistratie niet wordt uitgevoerd.

Wat zijn de sancties?

De wet bepaalt dat elke persoon die zich aanbiedt op een tijdelijke of mobiele bouwplaats en zijn aanwezigheid niet onmiddellijk en dagelijks registreert, gesanctioneerd kan worden met een sanctie van niveau 1 van het Sociaal Strafwetboek.

De bouwdirectie belast met de uitvoering, de aannemer of onderaannemer en de werkgever kunnen bij niet-naleving van de wettelijke bepalingen bestraft worden met een sanctie van niveau 3 van het Sociaal Strafwetboek. Wanneer de inbreuk bovendien leidt tot gezondheidsschade bij de werknemers of tot een arbeidsongeval is een sanctie van niveau 4 van toepassing.

Deze sancties gelden dus niet enkel voor de hoofd- en onderaannemer, maar ook voor de zelfstandige en zelfs de werknemer.

  Administratieve sanctie (inclusief opdeciemen) Strafrechterlijke sanctie (inclusief opdeciemen)
Sanctie niveau 1 60 tot 600 euro geen sanctie
Sanctie niveau 3 300 tot 3.000 euro 60 tot 600 euro
Sanctie niveau 4 1.800 tot 18.000 euro 3.600 tot 36.000 euro en/of een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal bij de inbreuk betrokken personen.

Wie is verantwoordelijk voor de aanwezigheidsregistratie?

De aannemer die de aangifte van werken verricht heeft, staat in voor de organisatie van de aanwezigheidsregistratie voor de keten van onderaannemers met wie hij werkt.

De modaliteiten van de registratie en de nuttige informatie hiervoor moeten contractueel vastgelegd worden.

De aanwezigheidsregistratie mag immers enkel gebeuren als er een registratieapparaat voorhanden is en als de verschillende personen die op de bouwplaats aanwezig zijn over een registratiemiddel beschikken (waarmee ze hun identiteit bij de registratie kunnen bewijzen). Bovendien moet de registratieverantwoordelijke ervoor zorgen dat de registratie effectief en correct gebeurt.

Moet men zijn medecontractant informeren?

De verschillende aannemers of onderaannemers die een beroep doen op een onderaannemer die de aanwezigheden op de bouwplaats moet registreren, moeten hun onderaannemers contractueel herinneren (in de onderaannemingsovereenkomst bijvoorbeeld) aan hun verplichting om de aanwezigheden te registreren. Ze moeten zich er tevens toe verbinden om zelf hun registratieverplichting effectief en correct te vervullen.

Tot slot moeten ze hun medecontractanten contractueel informeren over de soorten registratiemiddelen die op de arbeidsplaats gebruikt kunnen worden.