14mei
Focus

Jonge werknemers goedkoper aanwerven via de starterjobs

Om de arbeidskansen voor jonge werknemers zonder diploma hoger onderwijs te bevorderen, voert de ‘beperkte relancewet [1] vanaf 1 juli 2018 de starterjobs voor jongeren in. Hierdoor kan de werkgever werknemers van minder dan 21 jaar aan een lager loon dan het barema tewerkstellen.  In ruil dient hij de jongere wel een forfaitaire toeslag te betalen, maar deze is vrij van rsz en belastingen. Bovendien krijgen deze werkgevers een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Door de loonkosten op deze manier te verminderen, hoopt de regering de jeugdwerkloosheid te doen dalen, omdat de werkgevers sneller geneigd zullen zijn om de beoogde jongeren een job aan te bieden, waardoor ze ervaring op de arbeidsmarkt kunnen opdoen en betere toekomstperspectieven krijgen.

We geven u hieronder reeds een overzicht van deze nieuwe wetgeving, maar zullen hier zeker op terugkomen, zodra de nodige uitvoeringsbesluiten genomen zijn.

 

Voor wie?

De starterjobs kunnen enkel gebruikt worden door werkgevers uit de privésector [2] die een nieuwe werknemer van minder dan 21 jaar zonder werkervaring aannemen met een startbaanovereenkomst type 1.

Nieuwe werknemer zonder werkervaring

Als nieuwe werknemer zonder werkervaring wordt beschouwd: de werknemer die onmiddellijk voorafgaand aan de aanwerving met een startbaanovereenkomst was ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, FOREM of ADG en die in de referentiekwartalen T-6 tot T-3 niet gedurende minimaal 2 kwartalen een tewerkstelling had, bij één of meerdere werkgevers, groter dan het equivalent van 4/5 van een voltijdse job, waarbij T het kwartaal is waarin de uitvoering van de startbaanovereenkomst een aanvang neemt.

Om na te gaan of de betrokken werknemer in de referentiekwartalen niet aan 4/5 van een voltijdse job kwam, wordt rekening gehouden met alle door een werkgever betaalde periodes. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met prestaties:

 • als leerling;
 • als IBO-er bij een andere werkgever;
 • als student onder solidariteitsbijdragen;
 • als werknemer tot 31 december van het jaar van de 18de verjaardag;
 • als gelegenheidswerknemer in de land- en tuinbouw;
 • als flexi-jobwerknemer.

Startbaanovereenkomst type 1

De startbaanovereenkomst type 1 is een gewone arbeidsovereenkomst waarin minstens halftijdse prestaties voorzien worden. Hiervoor moet geen speciaal modeldocument gebruikt worden [3]. Elke minstens halftijdse arbeidsovereenkomst wordt als startbaanovereenkomst beschouwd tot de laatste dag van het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt.

Door de starterjobs te beperken tot de startbaanovereenkomsten type 1 worden de volgende overeenkomsten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet [4]:

 • de startbaanovereenkomst type 2, dit is een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst gekoppeld aan een door de jongere gevolgde opleiding;
 • de startbaanovereenkomst type 3, dit is:
  • elke overeenkomst gesloten met een leerling in het kader van een alternerende opleiding
  • elke andere vorm van opleidings- of inschakelingsovereenkomst door de Koning bepaald;
 • een arbeidsovereenkomst in het kader van een wedertewerkstellingsprogramma;
 • een arbeidsovereenkomst gesloten binnen een doorstromingscontract.

Daarnaast voorziet de wet ook uitdrukkelijk dat studentenovereenkomsten niet in aanmerking komen.

 

Loonvermindering

Verminderingspercentage

De werkgever mag het loon van de werknemer verminderen met een percentage afhankelijk van de leeftijd van de nieuwe werknemer:

Leeftijd op de laatste dag van de maand Toepasselijk verminderingspercentage
20 6%
19 12%
18 18%

De vermindering mag toegepast worden tijdens alle maanden waarin de jonge werknemer op de laatste dag van de maand de in de tabel vermelde leeftijd heeft.

Vanaf de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt, zal dus terug het normale loon verschuldigd zijn.

 

Voorwaarden

De werkgever mag de hierboven vermelde vermindering van het loon slechts toepassen indien de werknemer zonder die vermindering niet meer zou hebben gekregen dan het minimumloon voorzien door de sector, of indien er geen sectoraal minimumloon is, het GMMI (1.562,59 euro) voorzien in cao nr.43 van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

 

Als de werkgever een hoger loon dan het minimumloon toekent, mag hij de vermindering niet (meer) toepassen.

Bovendien mag de toepassing van de loonvermindering er niet toe leiden dat de jonge werknemers met een zekere anciënniteit minder zouden krijgen dan het nationaal GMMI opgenomen in cao nr. 43 van de NAR.  Aldus mag het voltijds loon:

 • van een 20-jarige met minstens 12 maanden anciënniteit in de onderneming niet lager liggen dan 1.622,48 euro;
 • van een 19- of 20-jarige met minstens 6 maanden anciënniteit in de onderneming niet lager liggen dan 1.604,06 euro.

Als de toepassing van de vermindering ertoe leidt dat het voltijdse loon van de jonge werknemer onder de bovenvermelde grenzen komt, dan dient de vermindering dus beperkt te worden tot deze grensbedragen.

 

Forfaitaire toeslag

Omdat het de bedoeling van de wetgever is om de loonkosten van de werkgever te verminderen, maar niet om de jongeren netto minder te laten overhouden, dient de werkgever in elke maand waarin hij de loonvermindering toepast, een forfaitaire toeslag bovenop het loon aan de jongere te betalen.

Deze forfaitaire toeslag is vrijgesteld van de sociale zekerheidsbijdragen (zowel voor de werkgever als de werknemer) en van belastingen [5]. Er moet dus ook geen bedrijfsvoorheffing op ingehouden worden.

Het bedrag van deze forfaitaire toeslag moet nog bij koninklijk besluit bepaald worden. Het zal afhankelijk zijn van de leeftijd van de werknemer en van het bedrag van het toepasselijke niet-verminderde loon.

 

Formaliteiten

Om de loonvermindering te mogen toepassen, moet de werkgever bij de Dimona-aangifte een bevestiging ontvangen hebben dat de werknemer aan de definitie van ‘nieuwe werknemer zonder werkervaring’ voldoet.

Daarnaast moet uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst opgenomen worden dat de werkgever het normaal toepasselijke minimumloon vermindert in toepassing van de wetgeving inzake de starterjobs en dat hij in elke maand waarin hij dit doet, de forfaitaire toeslag aan de jonge werknemer zal betalen.

 

Sanctie

Wanneer de werkgever de werknemer als werknemer zonder ervaring aangeeft in de Dimona-aangifte, terwijl deze niet aan alle voorwaarden voldoet, dan is het niet-verminderde loon van toepassing en zullen de sociale zekerheidsbijdragen voor deze tewerkstelling berekend worden op het niet-verminderde loon.

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

De werkgevers die de hierboven besproken forfaitaire toeslagen aan jonge werknemers betalen en die schuldenaar zijn van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die ze aan de betrokken jongeren betalen of toekennen, hebben recht op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

De niet te storten bedrijfsvoorheffing is gelijk aan het bedrag van de forfaitaire toeslagen die de werkgever in de periode waarvoor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is, aan de bedoelde jonge werknemers heeft betaald.

Kan de werkgever niet het volledige bedrag van de forfaitaire toeslagen in mindering brengen, omdat er tijdens de betrokken periode niet voldoende bedrijfsvoorheffing verschuldigd is, dan mag het saldo overgedragen worden en aldus in mindering gebracht worden tijdens de volgende periodes waarvoor bedrijfsvoorheffing verschuldigd is [6], voor zover deze tot hetzelfde kalenderjaar behoren.

 

Inwerkingtreding

De wetgeving over de starterjobs treedt in werking op 1 juli 2018 en is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden afgesloten.

 

Wenst u van de starterjobs gebruik te maken, wacht dan nog even met de aanwerving van een nieuwe jonge werknemer zonder werkervaring.

 

[1] Wet van 26 maart betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2018, 2de editie.

[2] De wet bepaalt immers dat de werkgevers moeten vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

[3] Om in aanmerking te komen voor de loonvermindering in het kader van de starterjobs zal wel een specifieke vermelding in het contract opgenomen moeten worden (zie verder onder formaliteiten).

[4] Voor meer informatie over de startbaanovereenkomsten verwijzen we u naar onze fiche “Startbaanovereenkomst (SBO) – verplichting om jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven” in ons dossier Contracten.

[5] Artikel 38, §1, eerste lid, 32 WIB

[6] Na toepassing van de andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (artikel 275/1 tot 275/10 WIB)

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 12/04/2018