11mei
Focus

Werkgever in de bouwsector? Enkele uit te voeren formaliteiten!

In de bouwsector (PC nr. 124) bestaan er heel wat specifieke formaliteiten en aandachtspunten voor de werkgever. U moet er zich echter niet door laten afschrikken. Deze maatregelen zijn immers bedoeld om sociale fraude en oneerlijke concurrentie te bestrijden.

Zorg ervoor dat iedereen die op de werf aan de slag is, eerst geregistreerd is

Sinds 1 april 2014 is de elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven een feit. Alle personen die op een werf werken in onroerende staat uitvoeren, moeten zich eerst dagelijks registreren. Dit gebeurt via de door de RSZ ontwikkelde applicatie “checkin@work”. Opgelet, sinds begin dit jaar legt de RSZ ook effectief sancties op aan wie zich niet aan deze verplichting houdt.

Deze verplichting geldt enkel voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, waarbij het totaalbedrag van het project gelijk is aan of hoger is dan 800.000 euro (exclusief BTW).

Als tegenprestatie voor deze extra administratieve lasten zijn er een aantal fiscale gunstmaatregelen uitgewerkt. U kan alle informatie hierover terugvinden in onze rubriek Fiscaal / Info+ / Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing / 3. Overuren.

Geef uw werken aan voor ze aan te vatten

Elke aannemer van werken in onroerende staat moet alvorens de werken aan te vatten een aangifte van werken doen bij de RSZ. Deze aangifte gebeurt steeds elektronisch, via de portaalsite van de sociale zekerheid (Werken met contractanten/Aangifte van werken).

Om uit te maken of men al dan niet verplicht is om de werken aan te geven, moet men bepaalde drempels in acht nemen. De regels zijn de volgende:

  • werken waarvoor er geen beroep op onderaannemers gedaan wordt: verplichte aangifte vanaf 30.000 euro, exclusief btw (in plaats van 25.000 euro voordien);
  • werken waarvoor een beroep gedaan wordt op één onderaannemer: verplichte aangifte wanneer het totale bedrag ten minste 5.000 euro, exclusief btw bereikt;
  • werken waarbij ten minste 2 onderaannemers betrokken zijn: de aangifte is steeds verplicht ongeacht het bedrag.

Deze aangifte is nuttig om de kostprijs van de werken te ramen en om de opdrachtgever en de onderaannemer(s) te identificeren. Ze is ook nuttig om een efficiënte opvolging te garanderen van de verplichtingen op het vlak van de sociale zekerheid, onder meer de inhoudingsplicht en de aanwezigheidsregistratie.

Ga na of uw medecontractant sociale en/of fiscale schulden heeft

Een opdrachtgever of aannemer die wil weten of hij een inhoudingsplicht heeft, moet nagaan of zijn medecontractant (aannemer of onderaannemer) sociale en fiscale schulden heeft op het moment van de betaling van de factuur. Is dit het geval, dan is er een inhoudingsplicht. Als de inhoudingen niet of niet correct gebeuren, zijn de opdrachtgever en de aannemer hoofdelijk aansprakelijk.

De inhoudingen dienen om de sociale en fiscale schulden te betalen. De schuldenaar wordt daarover ingelicht door de RSZ of de belastingadministratie.

Het bestaan van schulden, zowel op sociaal als op fiscaal vlak, moet worden beoordeeld op het tijdstip van betaling van de factuur via een gegevensbank die toegankelijk is voor het publiek:

  • op sociaal vlak kan de gegevensbank worden geraadpleegd via de portaalsite van de sociale zekerheid;
  • op fiscaal vlak via de rubriek “My Minfin“.

Wees dus op uw hoede als uw medecontractant abnormaal lage prijzen hanteert

… en betaal zelf het juiste loon aan uw werknemers. In de bouwsector moeten immers specifieke minimumlonen in acht genomen moeten worden. U zal hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling ervan indien uw onderaannemer deze minimumlonen niet naleeft.

Construbadge

Sinds 1 oktober 2014 is het dragen van de Construbadge in de bouwsector verplicht. Deze badge wordt afgeleverd door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector en is bedoeld als visueel identificatiemiddel op de bouwplaats. Voor een aannemer is het immers belangrijk om te weten wie zich op de bouwplaats bevindt (denk maar aan het geval van een zwaar ongeval).

Zowel de arbeiders van Belgische bedrijven als de arbeiders van buitenlandse bedrijven moeten de Construbadge gebruiken. Op deze badge staan de naam van de arbeider, zijn pasfoto, de naam van zijn werkgever en de geldigheidsduur van de badge.

De Construbadge kan ook een belangrijke rol spelen voor de aanwezigheidsregistratie (zie eerste verplichting hierboven). Het gebruik van de badge kan namelijk geïntegreerd worden in de elektronische systemen die de ondernemingen voor de aanwezigheidsregistratie gebruiken.

Maak geen overdreven gebruik van het stelsel van economische werkloosheid

In de bouwsector bestaat een responsabiliseringsbijdrage die werd ingevoerd om misbruik van economische werkloosheid tegen te gaan.

Er is sprake van overdreven gebruik indien de werkgever gedurende meer dan 110 kalenderdagen per jaar en per werknemer beroep doet op economische werkloosheid.

Ken uw verplichtingen inzake RSZ-voorschotten

Net zoals alle andere werkgevers zijn de werkgevers uit de bouwsector die meer dan 4.000 euro per kwartaal aan socialezekerheidsbijdragen betalen, ertoe gehouden aan de RSZ voorschotten op de bijdragen te betalen. Deze regeling kent echter een aantal bijzonderheden in de bouwsector.

De werkgevers uit de bouwsector die procentuele voorschotten moeten betalen, moeten immers een forfaitaire maandelijks voorschot van 700 euro per bijkomende arbeider vanaf de derde arbeider, en dit bovenop de normale voorschotten en op dezelfde data. Het is dus belangrijk dit goed op te volgen.

Opgelet: de niet-betaling van de forfaitaire voorschotten in de bouwsector is geïntegreerd in het begrip sociale schulden in het kader van de inhoudingsplicht.

Geef elk kwartaal een schriftelijke staat van de mobiliteitsvergoeding aan uw arbeiders

Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding moet op de loonfiche worden vermeld. De werkgever is verplicht om per kwartaal een schriftelijk detail af te geven aan de arbeider.

Het detail vermeldt per dag het aantal werkelijk afgelegde kilometers en het toegekende bedrag. Het wordt samen met de loonfiche voor de laatste maand van het trimester afgegeven.

De syndicale afvaardiging kan de werkgever vrijstellen van deze verplichting.