PRIVACY VERKLARING

 

KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA neemt de verwerking van persoonsgegevens ernstig. In deze privacy verklaring wordt weergegeven welke persoonsgegevens er door KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA worden verzameld en hoe deze worden gebruikt en beschermd. Tevens worden de rechten opgesomd die u als betrokkene met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens kan laten gelden.

KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“GDPR-Verordening).

KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA treedt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens op in een dubbele hoedanigheid. In de eerste plaats treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke. Dat is zo wanneer we persoonsgegevens in eigen naam en voor eigen rekening verwerken. Daarnaast treden wij ook op als verwerker. In dat geval verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten voorstellen en aanbieden. In beide hoedanigheden nemen wij de verwerking van uw persoonsgegevens ernstig.

 • VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking is KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES, De Keyserhoeve 52, 2040 Antwerpen met ondernemingsnummer 0440.364.459.

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via privacy@new.kmoteam.com.

 • VERWERKINGEN

KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA verwerkt persoonsgegevens van prospecten, verzekerden, begunstigden, derden (in deze tekst worden, ter bevordering van de leesbaarheid voormelde personen aangeduid als “u” en de betreffende gegevens als “uw persoonsgegevens”) voor de in vermelde doeleinden en dit op basis van verschillende rechtsgronden.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, raadplegen, gebruiken of bewaren ervan.

 • PERSOONSGEGEVENS

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA verwerkt.

Persoonsgegevens betreffen, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

In het bijzonder verzamelt en verwerkt KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens zoals naam en voornaam, geboorteplaats, geboortedatum, rijksregisternummer, voertuignummerplaat, rijbewijsnummer,…;
 • Financiële identificatiegegevens zoals bankrekeningnummer;
 • Contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Gegevens gelinkt aan de verzekeringscontracten, schadedossiers en klachtdossiers;
 • Medische gegevens:
   • Voor het sluiten en uitvoeren van bepaalde verzekeringscontracten, zoals levensverzekeringen en hospitalisatieverzekeringen is het noodzakelijk dat medische gegevens worden verwerkt. De aard van deze medische gegevens is in dit verband beperkt tot de gegevens zoals opgenomen in de medische vragenlijst. Zo in de totstandkoming van het verzekeringscontract aanvullende medische gegevens zouden vereist zijn, heeft KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA geen toegang tot deze aanvullende medische gegevens;
   • Voor het behandelen van een schadegeval met lichamelijk letsel is het noodzakelijk dat medische gegevens worden verwerkt;
   • Uw medische gegevens zullen enkel worden verwerkt door de raadgevend geneesheer, KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA en de medewerkers van KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA voor zover zij belast zijn met één of meer taken die met het voorgaande verband houden en door eventuele derden waarvan de tussenkomst noodzakelijk is bij de uitvoering van voormelde taken.
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten:
  Deze gegevens worden enkel verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een wettelijk doel of in het kader van de rechtmatige belangen van KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA.
 • Gegevens verkregen via derden zoals gegevens uit de Kruispuntbank der Ondernemingen voor het vervolledigen en verbeteren van onze bestanden.
 • DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

De doeleinden waarvoor KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA gegevens verwerkt zijn van diverse aard, doch beperkt.

KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA verwerkt uw persoonsgegevens enkel op basis van de volgende grondslagen:

 • Wanneer wij met betrekking tot de verwerking van welbepaalde gegevens om uw toestemming verzochten en deze verkregen.
 • Wanneer we een contract of een precontractuele maatregel uitvoeren. In beginsel verzamelen en verwerken wij gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.
 • Voor zover het gaat om medische gegevens of gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u deze gegevens verstrekt.
 • Wanneer we wettelijk of reglementair verplicht zijn.
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang. Daarbij zal steeds een zeer grondige afweging gemaakt worden tussen het belang van KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA en uw belang, waaronder de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
 • De gerechtvaardigde belangen waarop KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA zich beroept zijn onder meer:
  • De preventie van fraude en misbruiken, in de mate dat deze niet onder een wettelijke of reglementaire verplichting vallen.
  • Het beheer van geschillen.
  • De evaluatie van de totaal-klantrelatie.
  • Het aanbieden van producten of diensten die het nauwst mogelijk aansluiten bij behoeften en verlangens van de verzekerde.
  • Direct marketing.
 • DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappijen. Het spreekt voor zich dat wij aan de maatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit, meer gegevens zullen meedelen dan aan de andere potentiële verzekeringsmaatschappijen aan wie wij louter gegevens doorgeven teneinde een voorstel of aanbod te ontvangen.

Het is mogelijk dat wij in welbepaalde omstandigheden een beroep doen op diensten van derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

 • UW RECHTEN

KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA faciliteert de uitoefening van de volgende rechten:

 • U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA van u verwerkt;
 • U hebt steeds recht op de verbetering van onjuiste persoonsgegevens of vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens;
 • U hebt het recht op het wissen van uw persoonsgegevens in de bij de GDPR-Verordening bepaalde gevallen;
 • U hebt het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de bij de GDPR- Verordening bepaalde gevallen;
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden bepaald in de GDPR- Verordening;

Om dit recht/deze rechten uit te oefenen, kan u een e-mail verzenden naar het volgende e-mailadres: “privacy@new.kmoteam.com”.

Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, verzoeken wij u zich te identificeren en de vraag toe te lichten, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij kunnen u tevens verzoeken aanvullende informatie bij uw verzoek te voegen om uw identiteit te bevestigen.

KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het uw verzoek.

Indien u van oordeel bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR-regelgeving, kan u hieromtrent steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

 • BEVEILIGING EN BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA neemt alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te bewaren en beschermen en treft daarbij passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

KMO TEAM VERZEKERINGSADVIES BVBA bewaart uw persoonsgegevens bovendien niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de wettelijke en contractuele verplichtingen terzake.

 • WIJZIGINGEN

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Versie juni 2018